Skontaktuj się !
693 103 609

Oferta

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW

Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu książkę przychodów zapewniamy kompleksową usługę w zakresie rozliczeń podatkowych PIT oraz podatku VAT.

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Rozliczenia podatku PIT
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczanie okresowych spisów z natury

KSIĘGI HANDLOWE

Znacząca grupę wśród naszych klientów stanowią podmioty prowadzące księgi rachunkowe (tak zwana „pełna księgowość”): spółki z o. o., spółki komandytowe, fundacje, grupy producentów rolnych. Świadcząc usługi księgowe doradzamy również klientom rozwiązania pozwalające na optymalizację podatkową. W ramach świadczonych usług przygotowujemy również roczne sprawozdanie finansowe.

 • weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej
  i merytorycznej,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych rozliczeń i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K),
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
  i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych drogą elektroniczną lub telefonicznie w zależności od uzgodnień ze Zleceniodawcą.

KADRY I PŁACE

W ramach obsługi kadrowo-płacowej przejmujemy opiekę nad dokumentacją pracowników od momentu zatrudnienia pracownika do pracy aż do rozwiązania stosunku pracy, umowy zlecenia/dzieło; sporządzamy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń z ZUS i PFRON.

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
 • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej
 • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON
 • Szkolenia i nadzór w zakresie BHP

ROZLICZENIA RYCZAŁTOWE

Biuro Rachunkowe AMW dokonuje rozliczeń podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • sporządzanie deklaracji PIT-28
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Na szczegółowe pytania dotyczące naszej oferty odpowiadamy telefonicznie lub za pomocą e-maila.
Nieustannie poszerzamy zakres świadczonych przez nas usług, aby dostosować je do Państwa oczekiwań.